ПРЕДЕО ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА
„КУЛТУРНИ ПРЕДЕО ТРШИЋ-ТРОНОША“

Заштићено подручје предео изузетних одлика „Културни предео Тршић-Троноша“ налази се у западној Србији, на територији Града Лознице. Обухвата површину од 1802,57 ha, простирући се у југозападном делу територије Града Лознице, у насељима Коренита и Тршић. Према Правилнику о критеријумима вредновања и поступку категоризације заштићених подручја, Предео изузетних одлика „Културни предео Тршић-Троноша“ припада I категорији, дефинисаној као заштићено подручје међународног, националног, односно изузетног значаја.

„Културни предео Тршић-Троноша“ сврстан је, према врсти природног добра наведених у Закону о заштити природе, у категорију предела изузетних одлика, односно подручју препознатљивог изгледа са значајним природним, биолошко-еколошким, естетским и културно-историјским вредностима, које су се током времена развијале као резултат интеракције природе и традиционалног начина живота локалног становништва. На његовом подручју утврђени су режими заштите II и III степена.

Културни предео Тршић-Троноша“ одликује богатство природних и створених вредности.

Уредбом Владе Републике Србије из 2019. године којом је ово подручје стављено под заштиту, предвиђена је заштита непокретних културних добара и природних вредности, обезбеђивање локалног одрживог развоја на територији Града Лознице и препознатљивост у Републици Србији, региону и Европи. За управљача „Културним пределом Тршић-Троноша“ именован је Центар за културу „Вук Караџић“ у Лозници.

погледај

карактеристике предела